نکاتى در مورد لیزر موهاى زائد

نکاتى در مورد لیزر موهاى زائد

نویسنده : دکتر کلالی
۱۳۹۶/۱۲/۲۱
0 نظرات

نکاتى در مورد لیزر موهاى زائد
اگرقصدخلاص شدن ازاپیلاسیونهاى دردناک ،تیغ،مومک ودستگاههاى اپیلیدى را داریدیا اگرجوشهاوموهاى زیرپوستى خسته تان کرده است بهترین توصیه ما براى شما لیزرجهت رفع موهاى زائداست
لیزرچیست؟
لیزرنورى تک رنگ وتک طول موج است،.درلیزرموهاى زائدعمدتانورلیزردررنگدانه ملانینى که درموها به وفور یافت مى شود،جذب شده وسبب تخریب سلولهاى سازنده مومیشودوبه همین دلیل است که هرقدرموضخیمترومشکى ترباشد،ملانین بیشترى داردکه نورلیزررابهترجذب کرده وراحتترازبین مى رود.
فواصل جلسات لیزرماهى یکبارهست وتعدادجلسات به طورتقریبى بین٤تا٦جلسه هست.